EN FR SP RS Contact
 
News
5/30/2020
Special Interview with Bakhriddin Valiev Rector of IKI - International Kurash Institute
Special Interview with Bakhriddin Valiev Rector of IKI - International Kurash Institute

Interview with Bakhriddin Valiev

Rector of IKI - International Kurash Institute

 

THANK YOU FOR THE TIME FOR THE INTERVIEW. PLEASE EXPLAIN TO US ABOUT YOUR SELF ?

Сухбатга вақт ажратганингиз учун миннатдорчилик билдирамиз. Илтимос, ўзингиз хақингизда бизга гапириб берсангиз.

I was born on October 1, 1965 in Samarkand. I have 5 children in my family. My first job was as a lawyer in the training department. Later, I worked in various positions in the Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan. In 2008 I received the rank of general. In recent years, in 2016-2019, I worked as a prosecutor of Bukhara region, in 2019 - until now in the city of Tashkent. Since October 7, 2017, I have been the rector of the International Kurash Institute on a community basis. From a young age, I was interested in wrestling and football.

Мен 1–октябрь 1965 йил Самарқандда туғилганман. Оиламда 5 нафар фарзандим бор. Биринчи иш жойим тайёрлов идорасида юрист бўлиб иш бошлаганман. Кейин Ўзбекистон Республикаси Прокуратура системасида хар хил лавозимларда ишлаганман. 2008 йил генерал унвонини олганман. Охирги йилларда 2016-2019 йилларда Бухоро вилояти прокурори, 2019 й – хозирги вақтгача Тошкент шахар прокурори лавозимида ишлаяпман. 2017 йил 7–октябрдан Халқаро Кураш институти ректори вазифасини  жамоатчилик асосида олиб боряпман. Ёшлигимдан кураш, футбол спортларига қизиқганман.

--------------------------------

THERE ARE MANY SPORTS IN UZBEKISTAN WHY DO YOU GET INVOLVED IN KURASH?

Ўзбекистон миққиёсида жуда хам кўп спорт тулари мавжуд. Нега сиз айнан Кураш спорти билан қизиқгансиз?

Kurash is a multi-thousand-year-old value of the Uzbek people. Our ancestors prayed that if a son was born in every family, he would become a wrestler. It is the favorite sport of the Uzbek people. Quraysh is the Sunnah of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him). It is narrated on the authority of Muhammad ibn Rukana that Rukana fought with the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him). Then the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) knocked him down three times. Then Rukona said, “O Muhammad! By Allah, no one was able to lay me down on the ground. You are not the one who taught me! He converted to Islam. Since the independence of Uzbekistan, the first president of the country has raised the issue of bringing Kurash to the world stage. In 1998, Kurash gained international status and the International Kurash Association (IKA) was formed. At the suggestion of the IKA leadership, I was invited to the position of Advisor to the President of the IKA. Since then, my second activity has been connected with Qurash.

 

Кураш спорти бу ўзбек халқининг бир неча минг йиллик қадрияти. Хар бир хонадонда ўғил фарзанд туғилса, боболаримиз полвон бўлгин деб дуо қилишган. Ўзбек халқининг энг севимли спорти хисобланади. Кураш – Пайғамбаримиз саллолоху алайхи вассаламнини суннатлари хисобланади. Мухаммад ибн Руконадан ривоят қилинади: Рукона Пайғамбар саллолоху алайхи вассалам билан кураш тушди. Шунда Пайғамбар саллолоху алайхи вассалам уни 3 бор йиқитдилар. Шунда Рукона: “ЭйМухаммад! Аллохга қасамки хеч ким мени ёнимни ерга теккиза олмаган эди. Мени еқитган сен эмассан! дедида, Исломга кирди. Ўзбекистон мустақилликга эришган даврдан бошлаб давлатнинг биринчи президенти томонидан Кураш спортини жахон аренасиг олиб чиқиш масаласи қўйилган. 1998 йилда Кураш халқаро мақомига эга бўлди ва Халқаро Кураш Ассоциясияси (IKA) ташкил топди. IKA рахбариятининг таклифига биноан мени IKA президентининг маслахатчиси лавозимига таклиф қилишди. Шу даврдан биён мени иккинчи фаолиятим Кураш билан боғлиб бўлиб келмоқда.

--------------------------------

PLEASE EXPLAIN ABOUT THE IKI- INTERNATIONAL KURASH INSTITUTE ?

Илтимос, Халқаро Кураш Институти хақида маълумот берсангиз?

The main task for the development of each new sport in the world is to train professional staff for the sport, ie coaches, referees and instructors, and to provide the newly opened Kurash federations in the world with such personnel. Therefore, in 2001, the International Wrestling Institute was established by IKA and several world federations. Its main activities are the training and retraining of Quraysh specialists, the organization of training seminars, the teaching of the rules of Quraysh and the development of training manuals. In the past, IKI held regular wrestling training seminars and awarded IKI certificates to Kurash specialists from more than 50 countries.

Хар бир янги спорт турини дунёда ривожлантириш учун шу спортга профессионал кадрлар, яни мураббийлар, хакамлар ва инструкторларни тайёрлаш ва дунёда янги очилаётган Кураш федерацияларини шу каби кадрлар билан таъминлаш асосий масала хисобланади. Шу боис, 2001 йилда IKA ва бир нечта дунё федерацияларининг таъсисчилигида Халқаро Кураш Институти ташкил этилган. Хамда унинг асосий фаолияти этиб Кураш мутахасисларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш, ўқув семинарларини ташкил қилиш, Кураш қоидаларини ўргатиш ва ўқув методик дастурларини ишлаб чиқиш деб белгиланди. Ўтган даврда IKI да мумтазам равшда кураш ўқув семинарлари ўтказилиб келинди ва 50 дан зиёд давлатларнинг Кураш мутахассисларига IKI нинг сертификатлари топширилди.

--------------------------------

DO YOU HAVE IN MIND TO INTRODUCE TO OTHER COUNTRIES THE CULTUER OF UZBEKISTAN TRADITION THROUGH IKI- INTERNATIONAL KURASH INSTITUTE ?

Ўзбекистон маданияти ва қадриятини Халқаро Кураш Институти орқали бошқа мамлакатларга тарғибот қилиш режангиз борми?

 

Of course, Kurash embodies the long history, dignity and culture of the Uzbek people. The development of Islamic culture in Uzbekistan dates back to ancient times. The customs and traditions of our people are formed in direct connection with Islamic values.

Phrases such as "Halal", "Ghirram", "Dakki", which are directly reflected in the rules of Quraysh, are also directly related to the order of our sacred religion.

The International Institute of Quraysh has also made a significant contribution to the development of Islam. Like Timur, he began to prepare textbooks that reflect the life and scientific activities of our great ancestors.

Now the students of the Institute are engaged not only in the rules, processes and practical training of Kurash, but also in the history and theory of Kurash based on science.

Also, during our courses, you will have the opportunity to visit the cemeteries of the great scholars named above and get acquainted with their works.

At the initiative of the President of the Republic of Uzbekistan, the Center for Islamic Civilization is being built in our country.

We are convinced that this center is of special importance in the Islamic world, and visitors will have a great spiritual wealth. At the same time, the art of shashmaqom, folklore, askiya and bahismi art of our people are widely developed and widely recognized by the peoples of the world.

Kurash also plays an important role in strengthening friendly relations between nations.

 

Албатта, Курашда ўзбекнинг кўп йиллик тарихи, қадрияти ва маданияти мужассам топган. Ўзбекистонда ислом маданияти ривожи қадим тарихга бориб тақалади. Халқимизнинг урф-одатлари, анъалари ҳам бевосита исломий қадриятларга боғлиқ ҳолда шаклланган.

Бевосита Кураш қоидаларида акс этган “Ҳалол”, “Ғирром”, “Дакки” каби иборалар ҳам муқаддас динимиз тартиботлари билан бевосита боғлиқдир.

Кураш Халқаро Институти ҳам айнан Ислом динини ривожида ўзининг муносиб ҳиссасини қўшган Имом Ал–Бухорий, Ал Мотуридий, Ал-Фарғоний, тиббиёт отаси сифатида тан олинадиган Абу Али ибн Сино, замонавий математика илми асосчиси Ал-Хоразмий, Абу Райҳон Беруний, буюк Саркарда Соҳибқирон Амир Темур каби  буюк аждодларимизнининг ҳаёти ва илмий фаолиятларини ўзида акс эттирган ўқув қўлланмалар тайёрлаш ишларини бошлаб юборган.

Эндиликда Институт тингловчилари нафақат Кураш қоидалари, жараёнлари ва амалий машғулотлар билан шуғулланади, балки илмий асосланган  Кураш тарихи ва назариясини ҳам ўрганишади.

Шунингдек, курсларимиз давомида юқорида номлари санаб ўтилган буюк алломаларни зират қилиш ва уларнинг асарлари билан танишиш имконига ҳам эга бўлишади.

Бевосита Ўзбекистон Республикаси Президенти ташаббуси билан юртимизда Ислом цивелизацияси маркази ҳам қуриб битказилмоқда.

Мазкур марказ ислом дунёсида ўзига хос аҳамиятга эга ҳисобланиб, ташриф буюрувчилар катта маънавий бойликка эга бўлишларига ишончимиз комил. Шу билан бирга халқимизнинг шашмақом санъати, фольклор санъати, аскиячилик санъати ва бахшичилик санъатлари кенг ривожланган бўлиб, дунё халқлари томонидан кенг этироф этилмоқда.

Кураш халқлар ўртасида дўстлик алоқаларини мустахкамламлашда хам катта роль ўйнайди.

--------------------------------

HOW IS THE RELATION BETWEEN IKA – INTERNATIONAL KURASH ASSOCIATION AND IKI- INTERNATIONAL KURASH INSTITUTE ? ARE YOU WORKING CLOSE ON EDUCATIONAL MATTERS?

“IKA” билан “IKI” нинг алоқа муносабатларини қандай бўлишини кўряпсиз? Дунёда Курашни ривожланишида “IKI” нинг асосий фаолияти талим деб хисоблайсизми?

IKA is a leading organization in the world that organizes continental and world championships, coordinating the activities of about 140 wrestling federations. Therefore, the Institute conducts its activities, ie the organization of seminars, training and retraining of Kurash specialists (judges, coaches) of the world federations, of course, in agreement with the IKA and the Kurash federations around the world, according to the annual calendar of IKA .

 IKI's main activity is teaching, training and retraining specialists, developing textbooks, organizing seminars, and issuing certificates in the world of Kurash education.

 

“IKA” курашни жахонда ривожланишига, 140 га яқин Кураш федерацияларини фаолиятини мувофиқлаштирадиган қитъавий ва жахон чемпионатларини ташкил қиладиган юқори ташкилотдир. Шунинг учун Институт ўз фаолиятини, яни семинарлар ташкил қилиш, дунё федерацияларининг Кураш мутахасисларини (хакамларни, мураббийларни) тайёрлаш ва қайта тайёрлашда албатта “IKA” ва дунёдаги Кураш федерациялари билан  келишилган холда, “IKA” нинг йиллик тақвим режаси билан келишилган холда ўзаро хамкорликда олиб боради.

 “IKI” ўзининг асосий фаолиятини мутахасисларни ўқитиш, тайёрлаш ва қайта тайерлаш, ўқув қўлланмалар ишлаб чиқиш, семинарлар ташкил қилиш, сертификатлар бериш билан боглиқ дунёда Кураш таълими фаолиятини олиб боради.

--------------------------------

 

 

WE HEAR THAT IKI- INTERNATIONAL KURASH INSTITUTE  HAD PLANS TO DO THE LAND MARK CEROMONY WITH MR FARMAN AND YOUR SELF AT THE SIGHT WHERE THE INSTITUTE WAS GOING TO BE BUILT BUT BECAUSE OF CORONA IT WAS STOPPED . WHEN DO YOU HOPE TO CARRY POT THE CEROMONY?

 

Режангиз бўйича IKI нинг янги биносини қуриш учун тош қўйиш тадбирини жаноб Хайдар Фармон билан бирга март ойида мўлжалланган эди. Аммо, Пандемия сабабли шу маросим қолдирилганлигидан хабаримиз бор. Шу тадбир қайтадан қачонга режалаштирилмоқда?

In March of this year, as part of an international Kurash seminar, we invited Mr. Haidar Farman to lay the stone for the new building of the IKI, and this ceremony was held due to the pandemic.

This issue arises from the decisions of the special commission coordinating the pandemic problem in Uzbekistan and from the real situation, in the event of a situation that fully ensures the safety of visitors from abroad.

 

Шу йилнинг март ойида режалаштирилган халқаро Кураш семинари доирасида IKI нинг янги биносига тош қўйилиш маросимига жаноб Хайдар Фармонни таклиф қилган эдик ва Пандемия сабабли ушбу маросим қолдирилган эди. 

Бу масала Ўзбекистонда пандемия муаммосини мувофиқлаштирувчи махсус комиссияси қарорларидан ва реал шароитдан келиб чиқиб, чет давлатларидан келадиган мехмонларни хавсизлигини тўла таминлайдиган шароит юзага келган холатда қўшимча маълум киламиз.

--------------------------------

HOW MANY PEOPLE SIGNED UP FOR THE IKI COACHING COURSE AND SEMINAR  IN UZBEKISTAN WHICH WAS CANCELLED DUE TO CORONA ? WILL YOU DO THE COURSE AND SEMINAR AGAIN?

Ўқув курс ва семинларига қанча иштирокчилар рўйхатдан ўтган эди? Шу ўқув курс ва семинарларини қайтадан ташкил этишни режалаштирмоқчимисиз?

Fifty participants from about 30 countries were officially registered for the international Kurash seminar scheduled for March this year. Of course, based on the situation, we will create a situation when security requirements are fully met.

Шу йилнинг март ойига режалаштирилган халқаро Кураш семинарига дунёнинг 30 га яқин давлатларидан 50 та иштирокчилар расмий рўйхатдан ўтказилган эди. Албатта, вазиятдан келиб чиқиб хавсизлик талаблари тўлиқ таминланадиган вазият юзага келганда ташкил қиламиз.

 

 

HOW DO YOU SEE THE IMPORTANCE OF IKI- INTERNATIONAL KURASH INSTITUTE WITH IN IKA FRAME WORK?

«IKI»  ва  «IKA»  нинг ўзаро хамкорликда иш юритишини сиз қандоқ кўряпсиз?

I believe that the main goal of IKI and IKA is to increase the popularity of Kurash in the world and to include it in the program of the Olympic Games, so they should work together.

«IKI»  билан  «IKA» нинг асосий мақсади бир бўлиб, яъни Курашни дунёдаги оммавийлигини ошириш ва Олимпия ўйинлари дастурига киритиш бўлганлиги сабабли, улар биргалик ўзаро хамкорликда фаолият олиб боришлари лозим деб хисоблайман.

 

THANK YOU FOR THE TIME.

 

 
#IKA_TD_CAMPAING2020 
#stayhomestaysafe 
#kurash
#2020KurashOnline
#WearYourYakhtak

 

 

 

 


 
2021 Asian Indoor and Martial Arts Games
Register Date: 9/22/2020
5/21/2021- 5/31/2021
Read
WORLD KURASH DAY
Register Date: 8/15/2020
9/6/2020- 9/6/2020
Read
 
 
Copyright © 2016 International Kurash Association. All rights reserved.  
 
HOME News Gallery&Video Document Roles About Contact Manage
Developed By Pasr Group